Tiếng Anh 6- ngữ pháp – so sánh hơn nhất của tính từ

Published on 20/11/2021

Tiếng Anh 6- ngữ pháp – so sánh hơn nhất của tính từ

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES
TÍNH TỪ SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT

I – Tính từ ngắn và tính từ dài
1. Tính từ ngắn

– Tính từ có một âm tiết
Ví dụ: short, thin, big, smart

– Tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng –y, –le,–ow, –er, và –et
Ví dụ: happy, gentle, narrow, clever, quiet

2. Tính từ dài

– Các tính từ hai âm tiết không kết thúc bằng những đuôi nêu trong phần tính từ ngắn
Ví dụ: perfect, childish, nervous

– Các tính từ có từ ba âm tiết trở lên
Ví dụ: beautiful (ba âm tiết), intelligent (bốn âm tiết), satisfactory (năm âm tiết)

Một số tính từ hai âm tiết có thể vừa được coi là tính từ ngắn, vừa là tính từ dài.

Ví dụ:
clever (thông minh), common (phổ biến), cruel (tàn nhẫn), friendly (thân thiện), gentle (hiền lành), narrow (hẹp), pleasant (dễ chịu), polite (lịch sự), quiet (yên lặng), simple (đơn giản)

II – So sánh hơn và so sánh cao nhất của tính từ ngắn

1. So sánh hơn của tính từ ngắn: adj + -er + (than)
Ví dụ:
– Bikes are slower than cars. (Xe đạp chậm hơn ô tô.)
– It has been quieter here since my dog went missing. (Chỗ này trở nên yên tĩnh hơn kể từ khi con chó của tôi bị lạc.)

Xem thêm  HIHA VÀ YOMOST BẤT NGỜ KHI SỨC MẠNH LỬA CỦA YUMMIE BỊ MẤT KIỂM SOÁT | Học Viện Dị Nhân Yomost Tập 4

2. So sánh cao nhất của tính từ ngắn: the adj + -est + (N)

Ví dụ:
– Bikes are the slowest of the three vehicles. (Xe đạp là chậm nhất trong số ba phương tiện.)
– My village is the quietest place in the province. (Làng tôi là nơi yên tĩnh nhất của tỉnh.)

3. Quy tắc thêm –er và –est vào sau tính từ ngắn trong so sánh hơn và so sánh cao nhất
– Phần lớn các tính từ ngắn: thêm –er hoặc –est (fast – faster – the fastest)
– Tính từ kết thúc bằng –y: bỏ –y, và thêm –ier hoặc –iest (happy – happier – the happiest)
– Tính từ kết thúc bằng –e: thêm –r hoặc –st (simple – simpler – the simplest)
– Tính từ kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm: gấp đôi phụ âm cuối rồi sau đó mới thêm –er hoặc –est (thin – thinner – the thinnest)

III – So sánh hơn và so sánh cao nhất của tính từ dài
1. So sánh hơn của tính từ dài: more + adj + (than)

Ví dụ:
– A lion is more dangerous than an elephant. (Sư tử nguy hiểm hơn voi.)
– The bus fare is more expensive this year. (Giá vé xe buýt năm nay đắt hơn.)

2. So sánh cao nhất của tính từ dài: the most + adj + (N)

Ví dụ:
– The lion is the most dangerous animal of the three. (Sư tử là loài nguy hiểm nhất trong ba loài này.)
– The brown dress is the most expensive. (Chiếc váy màu nâu là đắt nhất.)

Xem thêm  Paris nhộn nhịp, tiếng Anh mất gốc, đi làm, đi triển lãm | Random diaries

IV – Các dạng so sánh hơn và so sánh cao nhất của một số tính từ đặc biệt

good – better – the best
bad – worse – the worst
many, much – more – the most
little – less – the least
far – farther, further – the farthest, the furthest

Chú ý: sự khác biệt về ý nghĩa giữa các dạng thức so sánh của tính từ far

– Để diễn đạt so sánh về khoảng cách xa hơn, ta có thể sử dụng further hoặc farther.

Ví dụ:
She moved further down the road. (Cô ấy đi ra xa hơn về phía cuối con đường.)
She moved farther down the road. (Cô ấy đi ra xa hơn về phía cuối con đường.)

– Để diễn đạt so sánh về khoảng cách xa nhất, ta có thể sử dụng the furthest hoặc the farthest.

Ví dụ:
Let’s see who can run the furthest. (Hãy thi xem ai chạy được xa nhất.)
Let’s see who can run the farthest. (Hãy thi xem ai chạy được xa nhất.)

– Khi muốn diễn tả ý “thêm” hoặc “nâng cao”, ta dùng further.

Ví dụ:
Do you have anything further to say? (Bạn còn điều gì muốn nói nữa không?)


Hình ảnh về Tiếng Anh 6- ngữ pháp – so sánh hơn nhất của tính từ


Tag liên quan đến Tiếng Anh 6- ngữ pháp – so sánh hơn nhất của tính từ

thành ngữ tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"