⚜️Từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 về thầy cô và mái trường⚜️ #avyenglish #tienganh enganh

Published on 18/11/2021

⚜️Từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 về thầy cô và mái trường⚜️ #avyenglish #tienganh enganh

⚜️Từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 về thầy cô và mái trường⚜️

❇️Một trong những phương pháp học tiếng Anh có lộ trình đi từ những phần nền cơ bản để phát triển cao đó chính là học từ vựng. Khi bạn đã có vốn từ tốt thì phát triển lên thành câu sẽ dễ hơn với sự phong phú và đa dạng của hệ thống ngôn từ, đồng thời cũng sẽ có thêm sự hiểu biết về chủ đề đó.
❇️Dưới đây là những từ đã có phiên âm và giải nghĩa, mỗi ngày hãy bỏ ra 60 phút để ghi nhớ và hiểu sâu về chúng bạn nhé!

1. Class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: thầy cô
2. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
3. Exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập
4. Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp
5. Venerable: đáng kính
6. Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7. Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate  /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ
8. Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
9. Credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
10. Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)
11. Drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học
12. Drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học
13. Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục
14. Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn
15. College /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng
16. Mark /mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thi
17. Syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (chi tiết)
18. Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)
19. Mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm
20. Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)

Xem thêm  Từ vựng luyện thi TOEIC thông dụng nhất - Tập 5 - Tiếng Anh Bồi - Vinglish

(To be continued…)

👉🏻Kính mời Thầy Cô, Quý Phụ huynh và các em Học sinh thân yêu đăng ký kênh YouTube Avy Nguyen để theo dõi những clip hay về Tiếng Anh và Phương pháp Học Tiếng Anh hiệu quả ạ.
Ngoài ra, khi Like, share và đăng ký kênh Youtube của Avy, Thầy Cô, Quý Phụ huynh và các em sẽ có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.
Trân trọng. 🙏🏻🙏🏻😘😘

=======❤️🍀🎁❤️🍀🎁❤️🍀🎁=======

Hello there everyone! 💕

#AvyNguyen

Don’t forget to THUMBS UP & SUBSCRIBE to my channel!

SUBSCRIBE để có video mới của Avy:
https://youtube.com/channel/UCmfszSeFPBxDopfFXU96UmQ
—————
☎️ 0929406239 (Zalo)
✨FB: https://www.facebook.com/avynguyen199


Hình ảnh về ⚜️Từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 về thầy cô và mái trường⚜️ #avyenglish #tienganh enganh


Tag liên quan đến ⚜️Từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 về thầy cô và mái trường⚜️ #avyenglish #tienganh enganh

từ vựng tiếng anh,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hoctienganhmienphi.info

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"